Tràmits

Com sol·licitar el carnet d'accés al Port de Barcelona

És el procediment per obtenir l’acreditació o el carnet que permet accedir al recinte portuari de les persones que, per la seva activitat professional, han de fer-ho diàriament o de manera esporàdica però continuada.

Documentació :

Els carnets s’han de sol·licitar per escrit mitjançant el formulari específic.

A més del formulari de sol·licitud degudament emplenat, s’ha de presentar:

  • 1 fotografia de carnet original en color (no s’admeten fotocòpies)
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del TC2 on figurin els noms dels treballadors pels quals es demana el carnet. En el cas que un treballador no figuri , s’adjuntarà escrit signat pel director de l’empresa sol·licitant que certifiqui la vinculació del treballador amb aquesta.

Procediment :

  1. Aquest formulari haurà d’anar signat i segellat per l’empresa sol·licitant i per l’empresa concessionària (en aquest cas Mepsa)
  2. El formulari de sol·licitud es lliurarà al Servei d’Accés Unificat (SAU) junta amb tota la documentació requerida
  3. En cas de renovació, només serà necessari adjuntar el TC2 al formulari de sol·licitud
  4. Els carnets d’identificació es lliuraran en un termini de 48 hores des de la seva presentació.

Més informació

tramites

La solució per a grans operadors de granels líquids

en el Port de Barcelona